Juniorer

Økonomi og reiseutgifter

Gjennom klubbkontingent og treningsavgifter dekkes all deltagelse i turneringer som står på terminlisten for juniorturneringer når det gjelder startavgifter. Dette gjelder da for juniorer som er aktivt med i sin respektive treningsgruppe. For turneringer som går på østlandet og er av en karakter som gjør at man kan reise til og fra på samme dag, dekkes det ikke reiseutgifter med mindre er avtalt med juniorleder. Her er det vanlig at foreldre avtaler seg i mellom om kjøring for de yngste.

 

For turneringer på høyere nivå, som Titleist Tour, NM Lag og NM Junior dekker klubben utgifter til reise og overnatting samt alle utgifter for Klubbrepresentant. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter etter statens satser, men kun etter regning. Pro- og Juniorleder vil alltid være klubbens representant om de stiller. Foreldre kan være klubbens representant etter avtale. Alle reiser skal avtales på forhånd, bla.a. for samordning av bosted etc. . Reiseregningsskjema ligger for nedlastning på klubbens hjemmesider

 

Man kan søke klubben om dekning av utgifter til deltagelse i andre turneringer, eller til dekning av treningssamlinger i regi av Norges Golfforbund. Klubben forbeholder seg retten til å avgrense stønaden, og/eller legge til forutsetninger for tildelingen. 

 

Klubben er også positiv til å gi støtte til andre turneringer som står oppført på NGF´s terminlister, hvor utøver kan søke om dekning av startkontingent på intill 5 turneringer også etter at en er fyldt 19 år. Dette betinger at en aktivt deltar i treninger i klubbens regi.

 

Spiller er selv ansvarlig for å melde seg på og av turneringer. Klubben dekker ikke kontigenter hvor spilleren ikke møter og har glemt å melde seg av grunnet andre årsaker som eksempelvis deltagelse i andre turneringer, med mindre spilleren kan fremvise legeerklæring.

 

Økonomi:

Juniorarbeidet fordeler sin økonomi etter følgende normtall og vil variere noe etter vekst og enkeltutøveres fremdrift, og fordeler seg etter følgende normtall i rullerende 3 års handlingsplan for juniorer;

 

Administrasjon og felleskostnader, 20%

Knøtter og yngre rekrutt, 20%

Rekrutt, 20%

Elite, 40%

Juniorgruppens budsjett finansieres gjennom sponsorer, dugnader, ulike offentlige støtteordninger, medlemskontingenten, treningsavgifter/egenandeler og grasrotandelen. Da gruppene Rekrutt og Elite står for mesteparten av aktiviteten vil disse prioriteres i forhold til dugnader, men det kan forekomme at juniorgruppen kan ha behov for bistand fra foreldre til knøtter og yngre juniorer ved behov.